Female Voicebank

Tsuki Hanabi

Maowei Jiajia

Gouqi ZiMale Voicebank

Yu Mo

Yu Qiuqi

Gokune Chii